มาตรฐาน ISO 22000

มาตรฐาน ISO 22000 จัดเป็นระบบการจัดการตัวใหม่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมอาหารและห่วงโซ่อาหาร ซึ่งมาตรฐาน ISO 22000 จะครอบคลุมทั้งข้อกำหนดของ GMP, HACCP และข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการในองค์กรให้ได้มาตรฐาน

บริษัทเอไนน์ไบโอ เป็นบริษัทที่รับผลิตวิตามินและอาหารเสริม เพียงไม่กี่บริษัทในประเทศไทย ที่รับการรับรองให้ได้มาตรฐาน ISO 22000 อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพราะว่า มาตรฐาน ISO 22000 จัดเป็นมาตรฐานที่มีข้อกำหนดและกฏระเบียบที่เข้มงวดมากกว่า มาตรฐาน GMP และ HACCP โดยทั่วไป

มาตรฐานดังกล่าวนี้ จะเน้นที่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยของอาหารให้มีความชัดเจน โดยจะเป็นที่รวมของข้อกำหนดในมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อประกันความปลอดภัยของสินค้าตลอดเส้นทางห่วงโซ่อาหาร โดยเน้นที่การสื่อสารร่วมกันระหว่างระบบการจัดการและการควบคุมอันตราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.ประกันว่ามีการกำหนดรายละเอียดการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของอาหาร อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน โดยอาศัยข้อมูลจากการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อาหารทุกราย

2.ให้ข้อมูลและหลักฐานตามความต้องการของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายในด้านความเป็นไปได้ ความจำเป็น และผลกระทบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายโดยอาศัยข้อมูลจากการสื่อสารระหว่าง ลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย

จากการที่บริษัทเอไนน์ไบโอ ได้รับมาตรฐาน ISO 22000 นั้น แสดงว่า บริษัทได้ตะหนักถึงความสำคัญถึงมาตรฐานในการผลิตวิตามินและอาหารเสริม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และ ทำให้สินค้าที่ผลิตให้กับเจ้าของแบรนด์ต่างๆ มีความโดดเด่นและแตกต่าง จากการผลิตจากบริษัททั่วไป เพราะว่า ISO 22000 จะครอบคลุมถึงวัตถุดิบ สารสกัด สารออกฤทธิ์ ที่นำมาผลิตวิตามินและอาหารเสริมด้วย จะต้องได้คุณภาพดีและมีมาตรฐานเยี่ยม ไร้สารปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและทำให้เจ้าของแบรนด์เสียชื่อเสียงได้

สรุป มาตรฐาน ISO 22000 จัดเป็นมาตรฐานที่ช่วยกำหนดคุณภาพและมาตรฐานให้การผลิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงกว่า GMP ทั่วไป และ มาตรฐาน HACCP โดยที่บริษัทเอไนน์ไบโอ ก็เป็นเพียงไม่กี่บริษัทที่รับผลิตวิตามินและอาหารเสริม ในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 22000

 

คุณอยู่ที่: Home มาตรฐานโรงงาน ISO 20002