มาตรฐานฮาลาล

ปัจจุบันวิตามินและอาหารเสริมที่มีการผลิต จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสินค้าที่จำเพาะมากขึ้น ฉะนั้น ผู้ประกอบการ หรือ เจ้าของแบรนด์จะต้องมีความใส่ใจและรู้จักลูกค้าเป้าหมายที่เราจะนำสินค้าไปจำหน่ายมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาอิสลาม ที่มีมาตรฐานของศาสานาเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า

ฮาลาล เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม

ดังนั้น อาหารฮาลาล คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัติ เพื่อเป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถอุปโภคหรือบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆได้อย่างสนิทใจ

โดยที่เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ยี่ห้อนั้นๆ ซึ่งบริษัทเอไนน์ไบโอ ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล สามารถนำวิตามินและอาหารเสริมที่ผลิต จำหน่ายให้กับชาวมุสลิมได้ทั่วโลก

เครื่องหมายฮาลาล คือ เครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด ๆ โดยใช้สัญญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล”
        ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับว่า     ภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้นแนวตั้ง ใต้กรอบภายในเส้นขนานมีคำว่า “สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น

สินค้าที่ผลิตจากบริษัทเอไนน์ไบโอ ไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรืออาหารเสริม รูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ด แคปซูล หรือ น้ำ จะได้รับมาตรฐานฮาลาล แปะติดในฉลาก เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตรีว่า สินค้าทุกชนิดได้รับคุณภาพมาตรฐานฮาลาลอย่างถูกต้อง

อาหารฮาลาล จึงเป็นเรื่องของความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันของ 3 ฝ่ายคือ ผู้บริโภคผู้ประกอบการ และ ประเทศชาติ

ประโยชน์ที่จะได้จากอาหารเสริมที่ผลิตจากบริษัทเอไนน์ไบโอ ที่ได้มาตรฐานฮาลาล มีดังนี้

1. ชาวมุสลิมได้บริโภควิตามินหรืออาหารเสริมที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

2. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ ได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยตระหนักถึง การผลิตวิตามินหรืออาหารเสริมที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม และปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับรองฮาลาลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนคุณภาพอาหารตามมาตรฐานฮาลาล

 

ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Standard) กับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

มาตรฐานอาหารฮาลาล เป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System) โดยมีองค์ประกอบ สำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้อง “ฮาลาล” คือถูกต้องตาม บัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง “ฮารอม” คือสิ่งที่ต้องห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น

 

ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณค่าอาหาร เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหารทั้งระบบ GMP, HACCP และระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) จึงเป็นเรื่องสอดคล้องกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาล

 

จะแตกต่างกันในหลักการสำคัญ คือ มาตรฐานอาหารฮาลาลจะต้องยึดถือความถูกต้องและคุณค่าตามบัญญัติ ศาสนาอิสลาม ส่วนมาตรฐานสากลยึดถือคุณค่าอาหารโดยมิจำเป็นต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม     

 

สรุปก็คือ บริษัทเอไนน์ไบโอได้การรับรองมาตรฐานการผลิตวิตามินและอาหารเสริม ตามมาตรฐานฮาลาล จะต้องถูกหลักตามศาสนาอิสลาม แต่ มาตรฐานทั่วไป เช่น GMP อาจไม่จำเป็นต้องถูกตามหลักศาสานาอิสลามก็ได้

 

คุณอยู่ที่: Home มาตรฐานโรงงาน HALAL