มาตรฐาน HACCP

มาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) หรือ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System) เป็นระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของการผลิต

ซึ่งระบบดังกล่าวนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยตลอดในห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้น (Primary Producer) จนถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทเอไนน์ไบโอ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยของวิตามินและอาหารเสริมทุกชนิดที่ได้รับการว่าจ้างให้ผลิตให้อย่างเข้มงวด จึงได้รับการประเมิน และ ได้รับการรับรองให้ผ่านมาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

นอกจากนี้ยังลดการกีดกันทางการค้าของประเทศนำเข้าอีกด้วย ระบบ HACCP ยึดหลักเกณฑ์ตามโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) ซึ่งสามารถป้องกันอันตราย หรือสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพ เคมี และกายภาพของอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นการควบคุมพนักงานและ/หรือเทคนิคการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องที่จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและลดความสำคัญของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย

หลักการของระบบ HACCP มีดังนี้
1. 
การดำเนินการวิเคราะห์อันตราย
2. หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
3. กำหนดค่าวิกฤต
4. กำหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
5. กำหนดวิธีการแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่ อยู่ภายใต้การควบคุม 
6. กำหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ HACCP
7. กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ เหมาะสมตามหลักการเหล่านี้ และการประยุกต์ใช้

โดยสรุป มาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ที่บริษัทเอไนน์ไบโอได้รับรองมาตรฐานถูกต้องตามกฏหมาย เป็นการยืนยันถึง จุดมุ่งหมายที่ต้องการผลิตสินค้า วิตามินและอาหารเสริม ให้กับเจ้าของแบรนด์ เพื่อให้ได้มั่นใจว่า สินค้าทุกชนิด ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าชนิดนั้นๆจากแบรนด์ของท่าน

คุณอยู่ที่: Home มาตรฐานโรงงาน HACCP