มาตรฐาน GMP

วิตามินและอาหารเสริม จัดเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งการกินเข้าไปจะมีผลต่างๆในร่างกาย ฉะนั้น ในขั้นตอนการผลิต จะต้องมีการควบคุมเพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ และไม่ใช่ในเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตอาหารเท่านั้น แต่ในทุกๆอุตสาหกรรม ก็จะต้องมีระบบมาตรฐานเข้ามาตรวจสอบและควบคุมอยู่เสมอ

Good Manufacturing Practice : GMP หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร

GMP ถือเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษและอันตรายต่อผู้บริโภค หรือเป็นการปฏิบัติที่ดี นำไปสู่การผลิตอาหารที่ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อนใดๆก็ตาม

ซึ่งในประเทศไทยมี GMP 2 ประเภท ได้แก่ GMP ประเภทกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 193 (2543) และ GMP มาตรฐานระบบการจัดการ Codex แบ่งเป็น GMP สุขลักษณะทั่วไปสำหรับอาหารทุกประเภท (มอก.34) และ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ ที่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมจาก GMP ทั่วไป

บริษัทเอไนน์ไบโอ ก็จัดเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี ในระดับดีมาก ซึ่งผลิตสินค้าวิตามินและอาหารเสริม ได้อย่างคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด

หลักการปฏิบัติทั่วไปของ GMP ครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

    1. การผลิตในขั้นต้น: สุขลักษณะของสภาพแวดล้อม การผลิตอย่างถูกสุขลักษณะของแหล่งอาหาร การปฏิบัติต่ออาหาร การเก็บรักษาและการขนส่ง และการทำความสะอาด การบำรุงรักษา และสุขอนามัยส่วนบุคคลในการผลิตขั้นต้น
    2. สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก
    3. การควบคุมการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 
    4. สถานที่ประกอบการ : การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล
    5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะส่วนบุคคลได้มาตรฐาน
    6. การขนส่งถูกต้องตามหลักมาตรฐาน ป้องกันการสูญเสียของวัตถุดิบได้
    7. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
    8. การฝึกอบรม พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ของการผลิตสินค้า วิตามินและอาหารเสริม จากบริษัทเอไนน์ไบโอ ที่ได้มาตรฐาน GMP มีดังนี้

1.ลดความเสี่ยงของการผลิตวิตามินหรืออาหารเสริมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

2.ป้องกันการปนเปื้อนหรือการเข้าอยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อ เช่น แมลงวัน หนู เป็นต้น

3.ใช้ทรัพยากร (คน เงินทุน เวลา) อย่างมีประสิทธิภาพ

3.สินค้าได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า

สรุป บริษัทเอไนน์ไบโอ เป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต GMP ถูกต้องตามกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่ว่าวิตามินหรืออาหารเสริม ล้วนได้คุณภาพและมาตรฐาน

 

คุณอยู่ที่: Home มาตรฐานโรงงาน GMP